De prijzen zijn verplaatst naar een aparte website: WhiskyPrijzen.nl.